Personal Information

Tên
Trần Tứ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97449
Last Modified 2023-10-09 00:36:51

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Kỷ
Mẹ Trần Thị Chắt
Siblings ♂️ Trần Văn Nhẹ
♂️ Trần Sâm
♀️ Bà Hương Yêm
♂️ Trần Thiện Kế
♀️ Bà Hương Nhuần
♀️ Bà Bộ Hiểu
Family ID 97436
Last Modified 2023-10-09 00:31:44

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Nậy

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍