Personal Information

Tên
Trần Phước Thực
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94878
Last Modified 2023-09-11 13:08:12

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Nguyễn Dự
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Chính Đạo
♂️ Trần Văn Úc
♂️ Trần Văn Thống
♂️ Trần Phước Tuy
Family ID 94858
Last Modified 2023-09-11 13:01:44

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Văn Năng
♂️ Trần Văn Tạo

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍