Personal Information

Tên
Nguyễn Dự
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94590
Last Modified 2023-09-09 13:22:28

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Chính Nghị
Mẹ họ Nguyễn
Siblings ♂️ Nguyễn Điển
Family ID 94589
Last Modified 2023-09-09 13:21:39

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê
Children ♂️ Trần Chính Đạo
♂️ Trần Văn Úc
♂️ Trần Văn Thống
♂️ Trần Phước Tuy
♂️ Trần Phước Thực

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Nguyễn

Spouses ( 3 )

Spouse
Người họ Lê

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍