Personal Information

Tên
Trần Văn Năng
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95885
Last Modified 2023-10-07 13:37:48

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Phước Thực
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Tạo

Family ID 95880
Last Modified 2023-10-06 06:21:14

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Đôi Văn
♂️ Trần Ba Văn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Đội trưởng hữu vệ thập đội.