Personal Information

Tên
Trần Năng Truyền
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94917
Last Modified 2023-09-11 13:20:48

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Hạp
Mẹ họ Trịnh
Siblings ♂️ Trần Năng Cửu
♂️ Trần Năng Hiệp
♂️ Trần Năng Trứ
Family ID 94916
Last Modified 2023-09-11 13:19:52

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Đôi Toàn
♂️ Trần Ba Toàn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍