Personal Information

Tên
Trần Năng Hiệp
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94923
Last Modified 2023-10-06 23:58:17

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Hạp
Mẹ họ Trịnh
Siblings ♂️ Trần Năng Truyền
♂️ Trần Năng Cửu
♂️ Trần Năng Trứ
Family ID 94916
Last Modified 2023-09-11 13:19:52

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Chức vụ: Hiệp đội quản quân đội nhà Nguyễn; Vô hậu.