Personal Information

Tên
Trần Năng Hạp
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94627
Last Modified 2023-09-09 13:39:15

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Không Rõ Tên
Mẹ Không rõ
Siblings ♂️ Trần Năng Hốc
Family ID 94626
Last Modified 2023-09-09 13:38:23

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trịnh
Children ♂️ Trần Năng Truyền
♂️ Trần Năng Cửu
♂️ Trần Năng Hiệp
♂️ Trần Năng Trứ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍