Personal Information

Tên
Trần Ba Toàn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95949
Last Modified 2023-10-06 23:55:56

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Truyền
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Đôi Toàn
Family ID 95945
Last Modified 2023-10-06 23:53:05

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍