Personal Information

Tên
Trần Năng Tồn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95932
Last Modified 2023-10-06 06:47:06

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Hòe
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Năng Tấn
Family ID 95930
Last Modified 2023-10-06 06:44:27

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Năng Đôn
♂️ Trần Năng Ba

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍