Personal Information

Tên
Trần Năng Tấn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95935
Last Modified 2023-10-07 14:01:22

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Hòe
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Năng Tồn
Family ID 95930
Last Modified 2023-10-06 06:44:27

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đào
Children ♂️ Trần Năng Tiến
♂️ Trần Đôi Tiến

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Đội trưởng Hương binh; Thọ trên  70 tuổi.