Personal Information

Tên
Trần Năng Hòe
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94910
Last Modified 2023-09-11 13:18:39

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Nhưỡng
Mẹ họ Hoa
Family ID 94908
Last Modified 2023-09-11 13:17:35

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Năng Tồn
♂️ Trần Năng Tấn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍