Personal Information

Tên
Trần Năng Đôn
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96937
Last Modified 2023-10-07 13:59:16

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Tồn
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Năng Ba
Family ID 96936
Last Modified 2023-10-07 13:58:32

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍