Personal Information

Tên
Trần Năng Tư
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96981
Last Modified 2023-10-07 14:14:53

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Đào
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Năng Nghiện
♂️ Trần Năng Diện
Family ID 96973
Last Modified 2023-10-07 14:11:38

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍