Personal Information

Tên
Trần Năng Xứ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95977
Last Modified 2023-10-07 00:05:52

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Cức
Mẹ Họ Trịnh
Siblings ♂️ Trần Năng Xá
♂️ Trần Năng Xang
Family ID 95976
Last Modified 2023-10-07 00:04:52

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍