Trần Mạnh Hanh

  0
  9

  Personal Information

  Name
  Trần Mạnh Hanh
  Born 1929
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Ý
  Mother Trần Thị Ba
  Siblings ♂️ Trần Mỹ
  ♂️ Trần Phúc Canh
  ♂️ Trần Phúc An
  ♀️ Trần Thị Em
  ♂️ Trần Mạnh Đàn
  ♀️ Trần Thị Nhỏ
  ♂️ Trần Lê Thuấn

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Lê Thị Hồng Xoan
  Children ♀️ Trần Mạnh Hoà
  ♂️ Trần Mạnh Hồng
  ♀️ Trần Thị Thanh Hương

  Events

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  1929
  Birth Entering into life.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  (tên cũ là Mạnh Thành); Đảng viên ĐCSVN, Trung uý QĐNDVN, Bí thư Đảng uỷ xã Trung Lễ, Hưu trí;