Trần Mạnh Đàn

  0
  7

  Personal Information

  Name
  Trần Mạnh Đàn
  Born 1919
  Gender ♂️ Male
  Died 1981

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Ý
  Mother Trần Thị Ba
  Siblings ♂️ Trần Mỹ
  ♂️ Trần Phúc Canh
  ♂️ Trần Phúc An
  ♀️ Trần Thị Em
  ♀️ Trần Thị Nhỏ
  ♂️ Trần Lê Thuấn
  ♂️ Trần Mạnh Hanh

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Nguyễn Thị Táo
  Children Trần Mạnh Thái
  ♂️ Trần Mạnh Tiếp
  ♀️ Trần Thị Kim Hạnh
  ♀️ Trần Thị Kim Liên

  Events

  1981
  Death Mortal life terminates.

  📍

  1919
  Birth Entering into life.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  Làm Cai lính khố đỏ (lính tập) thời thuộc Pháp, giác ngộ cách mạng; Đảng viên ĐCSVN, Đại tá Tham mưu trưởng Cục không quân QĐNDVN; Hưu trí;