Personal Information

Tên
họ Trần - Vợ ông Tộ
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97386
Last Modified 2023-10-09 00:07:34

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Tộ
Children ♀️ Bà Cu Cầu
♀️ Bà Ngoéc Nồng
♀️ Bà Dái Hộ
♂️ Trần Nậy Trụ
♂️ Trần Tụ
♀️ Bà Cháu Bẹn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Gái đầu họ Trần