Personal Information

Tên
Trần Khắc Thời
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94814
Last Modified 2023-09-09 14:43:58

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Phúc
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Khắc Nhượng
♂️ Trần Khắc Ước
Family ID 94807
Last Modified 2023-09-09 14:41:50

Spouses ( 1 )

Spouse
Đào Thị Vệ
Children ♂️ Trần Khắc Mai
♂️ Trần Khắc Phả

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍