Trần Lê Mai

  0
  3

  Personal Information

  Name
  Trần Lê Mai
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Đôn Khương
  Mother họ Trần
  Siblings ♀️ Trần Thị Ngoéc
  ♀️ Trần Thị Con
  ♂️ Trần Cầm
  ♀️ Trần Thị Sáu
  ♀️ Trần Thị Bảy

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Hồ Thị Em
  Children ♀️ Trần Quốc Hường
  ♀️ Trần Thị Liệu
  ♀️ Trần Thị Đào
  ♂️ Trần Quốc Tường
  ♀️ Trần Thị Minh
  ♀️ Trần Thị Hồng
  ♀️ Trần Thị Thu

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  Giải phóng quân chống đế quốc Pháp, Đảng viên ĐCSVN, kinh qua Bí thư chi bộ, ban chỉ huy đội sản xuất nông nghiệp hợp tác xã; 1921 - .....