Personal Information

Tên
Phạm Thị Huân
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất 24/10 mộ táng tại xứ Đồng La
Person ID 94374
Last Modified 2023-09-08 13:40:20

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Kiểu
Children ♂️ Trần Phố
♂️ Trần Vọng
♂️ Trần Chẩn
♂️ Trần Nghiệm
♂️ Trần Phê

Spouses ( 2 )

Spouse
Unknown

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

24/10
Death Mortal life terminates.

📍 mộ táng tại xứ Đồng La