Personal Information

Tên
Trần Nghiệm
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94393
Last Modified 2023-09-08 13:37:11

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Kiểu
Mẹ Phạm Thị Huân
Siblings ♂️ Trần Phố
♂️ Trần Vọng
♂️ Trần Chẩn
♂️ Trần Phê
Family ID 94376
Last Modified 2023-09-08 13:29:08

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Phan
Children ♂️ Trần Khắc Nhuận

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍