Personal Information

Tên
Trần Văn Diêm
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96427
Last Modified 2023-10-09 06:13:25

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Dương
Mẹ Nguyễn Thị Bảy
Siblings ♀️ Bà Cu Hét
♀️ Bà Lưu
♀️ Bà Hét Bàng
♀️ Bà Hàn Điền
♀️ Bà Phó Mân
Family ID 96411
Last Modified 2023-10-07 07:16:20

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Năm
Children ♂️ Trần Trọng Uyển
♂️ Trần Trọng Bích

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thí sinh chữ Hán trường Nghệ An - Hưởng dương 37 tuổi.