Trần Văn Diêm

  0
  7

  Personal Information

  Name
  Trần Văn Diêm
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Văn Dương
  Mother Nguyễn Thị Bảy
  Siblings ♀️ Bà Cu Hét
  ♀️ Bà Lưu
  ♀️ Bà Hét Bàng
  ♀️ Bà Hàn Điền
  ♀️ Bà Phó Mân

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Lê Thị Năm
  Children ♂️ Trần Trọng Uyển
  ♂️ Trần Trọng Bích

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  Thí sinh chữ Hán trường Nghệ An - Hưởng dương 37 tuổi.