Personal Information

Tên
Bà Hét Bàng
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 96418
Last Modified 2023-10-07 07:19:33

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Dương
Mẹ Nguyễn Thị Bảy
Siblings ♀️ Bà Cu Hét
♀️ Bà Lưu
♀️ Bà Hàn Điền
♀️ Bà Phó Mân
♂️ Trần Văn Diêm
Family ID 96411
Last Modified 2023-10-07 07:16:20

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

lấy chồng trong làng