Personal Information

Tên
Bà Dái Hộ
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97395
Last Modified 2023-10-09 00:11:48

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Tộ
Mẹ họ Trần - Vợ ông Tộ
Siblings ♀️ Bà Cu Cầu
♀️ Bà Ngoéc Nồng
♂️ Trần Nậy Trụ
♂️ Trần Tụ
♀️ Bà Cháu Bẹn
Family ID 97388
Last Modified 2023-10-09 00:07:35

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍