Personal Information

Tên
Trần Văn Tứ
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97848
Last Modified 2023-10-09 09:31:25

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Phú
Mẹ Đào Thị Út
Siblings ♂️ Trần Quý
♂️ Trần Lê Cầu
♂️ Trần Tam Quý
♀️ Trần Thị Ngụ
♂️ Trần Lê Đường
♀️ Trần Thị Xuân
♂️ Trần Văn Minh
♂️ Trần Lê Thọ
Family ID 97837
Last Modified 2023-10-09 09:26:55

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍