Personal Information

Tên
Trần Thúc
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98402
Last Modified 2023-10-10 12:58:56

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Bút
Mẹ Lê Thị Lục
Siblings ♀️ Trần Thị Ngoéc
♂️ Trần Diễn
♀️ Bà Cu Điền
Family ID 98397
Last Modified 2023-10-10 12:56:29

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍