Personal Information

Tên
Bà Cu Điền
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 98410
Last Modified 2023-10-10 13:02:25

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Bút
Mẹ Lê Thị Lục
Siblings ♀️ Trần Thị Ngoéc
♂️ Trần Thúc
♂️ Trần Diễn
Family ID 98397
Last Modified 2023-10-10 12:56:29

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍