Personal Information

Tên
Trần Thị Đôi
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97779
Last Modified 2023-10-09 08:51:31

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khoản
Mẹ Lê Thị Em
Siblings ♀️ Trần Thị Nậy
♂️ Trần Lê Nghĩa
♀️ Trần Thị Tứ
Family ID 97775
Last Modified 2023-10-09 08:13:03

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

bà Chắt Nhu-  mẹ Nguyễn Bằng, Nguyễn Đệ