Personal Information

Tên
Trần Thị Chắt
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 99575
Last Modified 2023-10-13 01:07:14

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Hội
Mẹ Không Rõ - Trần Hội
Siblings ♂️ Trần Cảnh Đối
♂️ Trần Lê Châu
♂️ Trần Lê Trân
Family ID 99573
Last Modified 2023-10-13 01:05:45

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍