Personal Information

Tên
Không Rõ - Trần Hội
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 99571
Last Modified 2023-10-13 01:05:44

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Hội
Children ♀️ Trần Thị Chắt
♂️ Trần Cảnh Đối
♂️ Trần Lê Châu
♂️ Trần Lê Trân

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍