Personal Information

Tên
Trần Lê Châu
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 99581
Last Modified 2023-10-13 01:10:10

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Hội
Mẹ Không Rõ - Trần Hội
Siblings ♀️ Trần Thị Chắt
♂️ Trần Cảnh Đối
♂️ Trần Lê Trân
Family ID 99573
Last Modified 2023-10-13 01:05:45

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍