Trần Ông Thấu

  0
  8

  Personal Information

  Name
  Trần Ông Thấu
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Thấu
  Mother Vợ Trần Thấu

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Không Rõ
  Children ♂️ Trần Khắc Thuật

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  (tục gọi là Ông Thấu); Thọ 60 tuổi.