Personal Information

Tên
Trần Khắc Thuật
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95674
Last Modified 2023-10-06 00:09:59

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Ông Thấu
Mẹ Không Rõ
Family ID 95673
Last Modified 2023-10-06 00:08:50

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Khắc Thược

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍