Personal Information

Tên
Trần Năng Hiến
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98537
Last Modified 2023-10-10 14:05:07

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Tiến
Mẹ Họ Đào
Siblings ♂️ Trần Năng Thiện
♂️ Trần Ba Hiến
♂️ Trần Tư Hiến
Family ID 98535
Last Modified 2023-10-10 14:03:16

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Thái
♂️ Trần Bình

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍