Personal Information

Tên
Trần Khắc Vạng
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94469
Last Modified 2023-09-08 14:41:12

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Cung
Mẹ Họ Đào
Siblings ♂️ Trần Khắc Trịnh
Family ID 94465
Last Modified 2023-09-08 14:39:15

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Văn Hân
♂️ Trần Văn Minh
♂️ Trần Văn Kiên

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍