Personal Information

Tên
Trần Văn Hân
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94566
Last Modified 2023-09-09 13:12:51

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Vạng
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Minh
♂️ Trần Văn Kiên
Family ID 94564
Last Modified 2023-09-09 13:12:00

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê
Children ♂️ Trần Văn Sung
♂️ Trần Văn Huỳnh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍