Personal Information

Tên
Trần Đôn Phác
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94424
Last Modified 2023-09-08 14:15:24

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đàm
Mẹ Họ Trần
Siblings ♂️ Trần Đôn Cung
Family ID 94419
Last Modified 2023-09-08 14:12:28

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Đào
Children ♂️ Trần Chính Nghị
♂️ Trần Chính Luận
♂️ Trần Đăng Giáp

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍