Personal Information

Tên
Trần Chính Luận
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94491
Last Modified 2023-09-08 14:51:33

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Phác
Mẹ Họ Đào
Siblings ♂️ Trần Chính Nghị
♂️ Trần Đăng Giáp
Family ID 94486
Last Modified 2023-09-08 14:48:32

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Đinh
Children ♂️ Trần Văn Trứ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍