Personal Information

Tên
Trần Đàm
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94363
Last Modified 2023-09-08 14:02:23

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khôi
Mẹ Đinh Thị Dương
Siblings ♂️ Trần Kiểu
♂️ Trần Dị
♂️ Trần Đạm
Family ID 94359
Last Modified 2023-09-08 13:21:46

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Lê

Spouses ( 2 )

Spouse
Họ Trần
Children ♂️ Trần Đôn Cung
♂️ Trần Đôn Phác

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍