Personal Information

Tên
Trần Đôn Bính
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96051
Last Modified 2023-10-07 00:56:39

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Huyên
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Đôn Giản
♂️ Trần Đôn Thảo
Family ID 96050
Last Modified 2023-10-07 00:55:45

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Đôn Đính
♂️ Trần Đôn Kính
♂️ Trần Đôn Lương

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍