Personal Information

Tên
Trần Đôn Giản
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96054
Last Modified 2023-10-08 08:55:54

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Huyên
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Đôn Bính
♂️ Trần Đôn Thảo
Family ID 96050
Last Modified 2023-10-07 00:55:45

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♀️ Trần Thị Nậy
♀️ Trần Thị Bốn
♂️ Trần Đôn Nghiên

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Ngụ trưởng tinh binh

(con thứ 2, 3, 5 mất sớm không nuôi được).