Trần Đôn Giản

  0
  3

  Personal Information

  Name
  Trần Đôn Giản
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Đôn Huyên
  Mother họ Trần
  Siblings ♂️ Trần Đôn Bính
  ♂️ Trần Đôn Thảo

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  họ Trần
  Children ♀️ Trần Thị Nậy
  ♀️ Trần Thị Bốn
  ♂️ Trần Đôn Nghiên

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  Ngụ trưởng tinh binh

  (con thứ 2, 3, 5 mất sớm không nuôi được).