Personal Information

Tên
Trần Đôn Lương
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97052
Last Modified 2023-10-11 00:21:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Bính
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Đôn Đính
♂️ Trần Đôn Kính
Family ID 97045
Last Modified 2023-10-08 08:48:27

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Nậy
Children ♂️ Trần Thiện
♀️ Trần Thị Tiu

Spouses ( 2 )

Spouse
Đinh Thị Tư
Children ♂️ Trần Thanh
♀️ Trần Thị Minh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

tục gọi ông Cháu Kính