Personal Information

Tên
Trần Văn Trạch
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98420
Last Modified 2023-10-10 13:07:31

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Tích
Mẹ Họ Phạm
Siblings ♀️ Trần Thị Hét
♂️ Trần Văn Chu
♀️ Trần Thị Phúc
♀️ Bà Nuôi Lan
♂️ Trần Văn Du
♀️ Trần Thị Chín
Family ID 98418
Last Modified 2023-10-10 13:06:14

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍