Personal Information

Tên
Trần Thị Chín
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 98441
Last Modified 2023-10-10 13:16:21

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Tích
Mẹ Họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Văn Trạch
♀️ Trần Thị Hét
♂️ Trần Văn Chu
♀️ Trần Thị Phúc
♀️ Bà Nuôi Lan
♂️ Trần Văn Du
Family ID 98418
Last Modified 2023-10-10 13:06:14

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Việt kiều ở Thái Lan