Personal Information

Tên
Trần Văn Toát
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98292
Last Modified 2023-10-10 08:52:25

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Tương
Mẹ Họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Đôi Toát
♂️ Trần Ba Toát
♂️ Trần Bốn Toát
Family ID 98291
Last Modified 2023-10-10 08:51:19

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♀️ Trần Thị Cháu Toát
♀️ Trần Thị Em Toát

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍