Personal Information

Tên
Trần Ba Toát
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98298
Last Modified 2023-10-10 08:54:35

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Tương
Mẹ Họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Văn Toát
♂️ Trần Đôi Toát
♂️ Trần Bốn Toát
Family ID 98291
Last Modified 2023-10-10 08:51:19

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍