Personal Information

Tên
Trần Văn Phong
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95839
Last Modified 2023-10-07 12:15:10

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Úc
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Cương
♂️ Trần Hữu Trật
Family ID 95837
Last Modified 2023-10-06 06:01:48

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Văn Trinh
♂️ Trần Văn Đống
♂️ Trần Văn Hiển
♂️ Trần Văn Đức

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thí sinh trường tỉnh; Phó Lý trưởng thôn.