Personal Information

Tên
Trần Văn Hoát
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96367
Last Modified 2023-10-07 06:47:58

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thắm
Mẹ Họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Văn Quát
Family ID 96363
Last Modified 2023-10-07 06:46:11

Spouses ( 1 )

Spouse
Hoàng Thị Tám
Children ♂️ Trần Lai
♂️ Trần Em Lai

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍