Personal Information

Tên
Trần Văn Hào
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96819
Last Modified 2023-10-07 13:00:11

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Anh
Mẹ họ Phạm
Siblings ♀️ Bà cu niềm
Family ID 96817
Last Modified 2023-10-07 12:58:51

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Soa
Children ♀️ Bà Dái Sách
♂️ Trần Văn Táo
♂️ Trần Văn Mạo

Spouses ( 2 )

Spouse
Họ Trần

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍