Personal Information

Tên
Bà Dái Sách
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 98346
Last Modified 2023-10-10 09:20:26

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hào
Mẹ Trần Thị Soa
Siblings ♂️ Trần Văn Táo
♂️ Trần Văn Mạo
Family ID 98342
Last Modified 2023-10-10 09:17:52

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

chồng Thượng Ích, Đức Lâm